NVM, VBO en Vastgoedpro openen nieuw consumentenloket

1 september 2022

Samen met de NVM en de VBO openen we vandaag – 1 september 2022 – het ‘Klachtenloket Vastgoedprofessionals’. De Geschillencommissie gaat als onafhankelijke partij het klachtenloket faciliteren. Consumenten en vastgoedprofessionals kunnen hier een klacht indienen over alle partijen die betrokken zijn bij de (ver)koop en (ver)huur van woningen. Met het vandaag geopende consumentenloket markeren we opnieuw onze inzet voor een transparant en integer koopproces.

Tuchtrecht en Klachtenloket
Begin dit jaar maakten we al bekend op eigen initiatief met een onafhankelijk, gezamenlijk tuchtrecht te komen. Dit vormt het fundament voor het Klachtenloket Vastgoedprofessionals. Het streven is dat alle bij vastgoedtransacties betrokken partijen zich aansluiten bij het klachtenloket. Dit voorziet in een nog gelijkwaardigere, eenduidigere en onafhankelijkere klachtenbehandeling. Met de ingebruikname van het klachtenloket sluit het meldpunt voor klachten van de Vereniging Eigen Huis.

Biedlogboek

Op 1 juli 2022 voerden we het digitale biedlogboek in. De makelaars geven zo, naast de verkoper, ook kandidaat-kopers die hebben geboden inzicht in het biedingsproces als ze daarom vragen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zet erop in om het biedlogboek per wet te verplichten. Dit brengt met zich mee dat partijen die geen gebruik maken van een gecertificeerd biedlogboek dan niet langer een bied- of onderhandelingsproces kunnen begeleiden. Daarnaast hebben we onze gedragscodes uitgebreid met de integrale toevoeging van de acht uitgangspunten uit het verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’, dat in februari dit jaar door ons is ondertekend, evenals de NVM, VBO, de Vereniging Eigen Huis en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Bereikbaarheid en werking

De Geschillencommissie geeft per 1 september via haar website www.degeschillencommissie.nl/klachtenloket-vastgoedprofessionals uitleg over de procedure en werkwijze van het Klachtenloket. Hier vindt men specifieke informatie over het indienen van een klacht en op welke wijze deze door onafhankelijke medewerkers wordt behandeld. Via het directe telefoonnummer 0900 – 8101 worden zowel consumenten als vastgoedprofessionals informatie, advies, bemiddeling en/of mediation aangeboden.

Meer nieuws