Aanmelden of opzeggen lidmaatschap

Bent u lid van VastgoedPRO en heeft u vragen over uw lidmaatschap? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Lidmaatschapszaken via info@vastgoedpro.nl of telefonisch via 0320 - 71 45 00.

Daarnaast kunt u alle informatie over uw lidmaatschap ook vinden op de VastgoedPRO Desk. Hier vindt u niet alleen alle informatie over de vereniging maar kunt u ook uw persoonlijke vermelding op deze website beheren. Log in op de VastgoedPRO Desk >>

Aanmelden voor lidmaatschap

Een lidmaatschap van VastgoedPRO biedt u tal van voordelen. Wilt u meer informatie aanvragen of zich direct aanmelden, ga dan naar de aanmeldpagina.

Opzeggen lidmaatschap

Conform wetgeving is VastgoedPRO verplicht om de voorwaarden waaronder een opzegging van het lidmaatschap dient te worden aangeleverd, op haar website te plaatsen. Hieronder staat het betreffende artikel 4 uit de statuten dat betrekking heeft op het opzeggen van het lidmaatschap:

1. Einde
Het lidmaatschap eindigt door:

a. het overlijden van het lid: Is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij op houdt te bestaan, ook als dit ophouden te bestaan het gevolg is van fusie of splitsing;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging namens de vereniging;
d. ontzetting.

2. Opzegging door het lid
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden. De contributie voor het lopende jaarblijft het lid verschuldigd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap - met inbegrip van de daaraan verbonden financiële verplichtingen - eerst eindigt aan het eind van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders besluit. Een lid kan zich door opzegging niet onttrekken aan een besluit waardoor de financiële verplichtingen van de leden worden verzwaard, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.

Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie is meegedeeld. In dat geval blijft hij de oorspronkelijk voor dat jaar vastgestelde contributie verschuldigd.

3. Opzegging namens de vereniging
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van opzegging. Opzegging is mogelijk:

- als een lid niet meer voldoet aan de de bij en krachtens deze statuten gestelde vereisten voor het lidmaatschap,
- als een lid - ondanks zorgvuldige aanmaning - zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of
- wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

Bij het opzeggingsbesluit wordt tevens de datum van beëindiging van het lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.

4. Ontzetting
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de ontzetting.Ontzetting is mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. 

Het bestuur gaat niet tot ontzetting over dan na het lid in de gelegenheid te hebben gesteld zich te verweren. De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.

5. Beroep op algemene ledenvergadering
Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in kennis is gesteld,kan dat lid van dat besluit in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering en daar verweer voeren. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.